Skip to main content

Beleidsplan Stichting Actie Sri Lanka

Periode 2023 t/m 2027

Beoogd doel van de stichting

De stichting heeft ten doel om de behoeftige inwoners van Sri Lanka in hun levensonderhoud te ondersteunen, een en ander in de meest ruime zin des woords en daartoe al datgene te doen wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

In de planperiode zal ondermeer de nadruk liggen op watervoorzieningen voor scholen. Het blijk namelijk in de praktijk dat de overheid wel scholen bouwt van relatief grote omvang doch zonder  een bijpassende watervoorziening. De stichting heeft de afgelopen jaren bij meerdere scholen succesvol een dergelijke voorziening tot stand kunnen brengen. Dit wordt door de leerkrachten van de scholen, leerlingen en ouders van leerlingen als zeer waardevol ervaren.

Daarnaast zullen er privéwoningen worden gebouwd voor de meest nooddruftige inwoners. Ook aanpassingen in privéwoningen bijvoorbeeld ten behoeve van een gehandicapt kind maken onderdeel uit van de planvorming. Daarbij ligt ook de nadruk op het bouwen van gehandicaptenvoorzieningen en het renoveren hiervan. Een voorbeeld van dit laatste is een in 2022 gesticht gebouw in het tehuis Sambodi, dit voor 13 gehandicapte mannen en jongens ten bedrage van € 19.000,-.

Voor 2023/2024 staat in de planning om bij hetzelfde tehuis een complete badkamer en diverse toiletten te vernieuwen en onder te brengen in een nieuwe aanbouw, dit voor 20 dames met een dubbele handicap. De huidige badkamer en toiletten zijn volledig versleten en onveilig zodat vervangen noodzakelijk is.

Twee jaarlijks bezoek aan Sri Lanka door bestuursleden

De 2 bestuursleden Marten en Fokje Cruiming bezoeken Sri Lanka iedere 2 jaar, dit om nieuwe projecten te initiëren en het begeleiden van lopende projecten. Op die wijze houdt het bestuur de vinger aan de pols.

Fluctuerende uitgaven

Vanwege het 2 jaarlijkse bezoek fluctueert het uitgaven patroon van de stichting waarbij de nadruk van de uitgaven ligt in het jaar van het tweejaarlijkse bezoek.

Fondsenwerving 

De stichting verkrijgt middelen door een kringloopwinkel in het dorp Haulerwijk te exploiteren. Daarnaast verwerft de stichting middelen uit giften en donaties van particulieren en kerkelijke instellingen.

Publiciteit

De stichting houdt het dorp Haulerwijk en omgeving regelmatig op de hoogte van haar activiteiten. Zij doet dit o.m. door het plaatsen van artikelen in de Haulerwijkster, kerkbode en eigen website. Daarnaast worden er regelmatig lezingen georganiseerd voor o.m. plaatselijke kerken. Ook worden kleine gezelschappen bij de familie Cruiming thuis uitgenodigd om aan de hand van fotorapportages “bijgepraat” te worden.

Bestuurssamenstelling

  • Marten Cruiming, voorzitter

  • Fokje Cruiming, secretaris

  • Jan van Schepen, penningmeester

  • Vacature: 1 bestuurslid

Kostenvergoeding bestuursleden

De bestuursleden krijgen alleen de daadwerkelijke gemaakte kosten vergoed. Er worden geen vacatievergoedingen uitbetaald.

Middelenbeheer

De aanwezige middelen zijn op een rekening - courantrekening bij de Rabobank Heerenveen – Zuidoost Friesland gestald. De functiescheiding wordt zodanig toegepast dat niet een persoon alleen kan beschikken over de aanwezige middelen.

Besteding van de  beschikbare middelen

De beschikbare middelen worden alleen besteed aan projecten in Sri Lanka en derhalve op geen enkele wijze voor andere projecten. Alle binnenkomende middelen worden ingezet, dit rekeninghoudend met hetgeen onder het hoofdje van fluctuerende middelen is vermeld. Er wordt geen reservepositie nagestreefd.

Haulerwijk, februari 2023
Bestuur Stichting Sri Lanka