Actie Sri Lanka

Slideshow Image

Beleidsplan Stichting Actie Sri Lanka

Periode 2013 t/m 2017
 

Beoogd doel van de stichting

De stichting heeft ten doel om de behoeftige inwoners van Sri Lanka in hun levensonderhoud te ondersteunen, een en ander in de meest ruime zin des woords en daartoe al datgene te doen wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Concrete zaken die tijdens deze periode staan gepland zijn:
- Nieuwbouw bij het bejaardenhuis Bounavista, dit inclusief toilet - en badkamer. 
- Waterproject bij een school
- Bijbouw bij een privéwoning w.o. een woonkamer, keuken en toilet
- Bijbouw halve woning voor een gezin die nu in een houten krot verblijft.
- Bijbouw privéruimte bij een kleine bakkerij, waaronder een woonkamer en keuken.
 

Fondsenwerving 

De stichting verkrijgt middelen door een kringloopwinkel in het dorp Haulerwijk te exploiteren. 
Daarnaast verwerft de stichting middelen uit giften en donaties van particulieren en kerkelijke instellingen.
 

Publiciteit

De stichting houdt het dorp Haulerwijk en omgeving regelmatig op de hoogte van haar activiteiten
Zij doet dit o.m. door het plaatsen van artikelen in de Haulerwijkster, kerkbode en eigen website.  
Daarnaast worden er regelmatig lezingen georganiseerd voor o.m. plaatselijke kerken.
Ook worden kleine gezelschappen bij de familie Cruiming thuis uitgenodigd om aan de hand van fotorapportages “bijgepraat” te worden.
 

Bestuurssamenstelling

Marten Cruiming, voorzitter
Fokje Cruiming, secretaris
Jan van Schepen, penningmeester
Pieter van der Heide, bestuurslid 
 

Kostenvergoeding bestuursleden

De bestuursleden krijgen alleen de daadwerkelijke gemaakte kosten vergoed.
Er worden geen vacatievergoedingen uitbetaald.
 

Middelenbeheer

De aanwezige middelen zijn op een spaarrekening bij de Rabobank Heerenveen – Zuidoost Friesland gestald.
De functiescheiding wordt zodanig toegepast dat niet een persoon alleen kan beschikken over de aanwezige middelen.
 

Besteding van de  beschikbare middelen

De beschikbare middelen worden alleen besteed aan projecten in Sri Lanka en derhalve op geen enkele wijze voor andere projecten.
 
Haulerwijk, september 2013