Actie Sri Lanka

Slideshow Image

Verslag Stichting Actie Sri Lanka van de uitgevoerde projecten in 2015  

In het jaar 2015 is er een groot project uitgevoerd namelijk het aanbrengen van een drinkwater voorziening bij een scholengemeenschap. Met dit project was een bedrag gemoeid van € 9.500,-.

De overige uitgaven ten bedrage van € 14.014,- hebben betrekking op projecten die in 2016 zijn uitgevoerd.

Marten en Fokje Cruiming bezoeken namens de stichting een maal per 2 jaar Sri Lanka en op dat moment worden de meeste projecten ter hand genomen en /of mee uitgevoerd. 

In de rapportage over het jaar 2016 wordt nader ingegaan op de besteding van het bedrag ad € 14.014,-.

De totale uitgaven bedroegen in 2016 € 24.210,07 waarvan € 23.514,- is besteed aan projecten of te wel 97%. 

 

Financieel verslag 2015 Stichting Actie Sri Lanka 

Beginsaldo   €  11.054,89   Besteed aan projecten €  23.514,00
Opbrengsten snuffelwinkel €    7.894,45   Advertentie / bankkosten €       329,76
Giften €    5.225,00   Eindsaldo €       366,31
Rente €         35,73      
Totaal   €  24.210,07   Totaal  € 24.210,07

  

Haulerwijk, maart 2016
Bestuur Stichting Actie Sri Lanka